محورهای بیوتکنولوژی پایه

 • بیوتکنولوژی گیاهی
 • کشت بافت گیاهی
 • میکروبیولوژی در کشاورزی
 • مهندسی ژنتیک گیاهی
 • ژنومیکس گیاهی
 • سیتوژنتیک گیاهی
 • بیوانفورماتیک و زیست سامانه ها
 • بیوتکنولوژی ریز سازواره ها
 • بیوتکنولوژی جانوری
 • بیوتکنولوژی محیط زیست
 • بیوتکنولوژی صنعت و معدن
 • مباحث اخلاقی در بیوتکنولوژی

 

محورهای بالینی و پزشکی

 • روش های نوین بیوتکنولوژی در ساخت دارو، واکسن ها و پادتن های منوکلونال
 • کاربردهای بیوتکنولوژی در روش های تشخیصی، درمانی و دارویی
 • بیوتکنولوژی علوم تغذیه
 • کاربردهای بیوتکنولوژی در باروری و ناباروری
 • اپیدمیولوژی بیوتکنولوژی
 • فناوری های نوین آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی در زمینه بیوتکنولوژی
 • بیوانفورماتیک

 

کارآفرینی در بیوتکنولوژی

 

نانوبیوتکنولوژی

 

حامیان کنگره

کلیه حقوق متعلق به کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری میباشد © 1395 - طراحی و توسعه سامانه Ali Gholami