عنوان جزئیات کارگاه روز برگزاری ساعت برگزاری هزینه ظرفیت باقی مانده ثبت نام
کارگاه تخصصی FISH پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 14 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی کاریوتایپ پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 15 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی کار با CVS پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 14 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی PGD پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 15 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی کار با حیوانات آزمایشگاهی پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 14 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی کار با حیوانات آزمایشگاهی پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 15 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی سنتز سبز نانو مواد پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 14 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی سنتز سبز نانو مواد پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 15 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی طراحی پرایمر با الیگو7 پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 14 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی طراحی پرایمر با الیگو 7 پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 15 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی کاربا دستگاه فرمانتور پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 15 نفر پرداخت
کارگاه های تخصصی رویان پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 11 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی PCR پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 14 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی PCR پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 15 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی REAL TIME PCR پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 15 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی کشت سلول پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 13 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی کارآفرینی در بیوتکنولوژِی پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 14 نفر پرداخت
کارگاه تخصصی کارآفرینی در بیوتکنولوژِی پنج شنبه 1396/02/07 00:00 500,000 ريال 13 نفر پرداخت

حامیان کنگره

کلیه حقوق متعلق به کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری میباشد © 1395 - طراحی و توسعه سامانه Ali Gholami